Všeobecné obchodní podmínky pro užívání internetových stránek careermarket.cz

1. Předmět úpravy

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky užívání portálu careermarket.cz a práva a povinnosti osob využívajících webové stránky careermarket.cz, a to při vstupu na tyto webové stránky a jejich dalším využíváním, jakož i další související právní vztahy.

1.2 Portál careermarket.cz se zabývá personálním marketingem, inzercí, organizací eventů, vydavatelskou činností.

1.3 Portál careermarket.cz je provozován společností Medicomp s.r.o., IČ 463 42 346, se sídlem Prouskova 1724, 511 01 Turnov, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka C 21693. (dále jen „Provozovatel“).

2. Základní pojmy

Portál – webové stránky dostupné na adrese www.careermarket.cz.

Profil – souhrn údajů o Zadavateli vložené Zadavatelem do Portálu.

Provozovatel – společnost Medicomp s.r.o.

Služba – jakákoliv služba aktuálně nabízená Provozovatelem.

Smlouva – smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Provozovatelem a Zadavatelem. Smlouvou se rozumí písemná smlouva, elektronická objednávka služeb potvrzená Provozovatelem.

Uživatel – jakákoliv osoba, která navštíví Portál.

Uchazeč – zájemce o práci, informační sdělení, účast na eventu etc.

Zadavatel – právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba, která na portálu vytvoří profil své firmy a využívá služeb Portálu ve smyslu těchto podmínek.

Zákazník – zadavatel nebo uchazeč.

3. Úvodní ustanovení

3.1 Při registraci nebo jiném používání Portálu je Uživatel povinen seznámit se s aktuálním zněním VOP a registrací či jiným užívání Portálu vyjadřuje Uživatel se VOP souhlas a tyto se stávají pro Uživatelé závazné a Uživatelé jsou povinni dodržovat povinnosti z nich vyplývající.

3.2 Smluvní strany se mohou ve smlouvě dohodnout, že některá ujednání VOP se na daný smluvní vztah nevztahují či se vylučují, popřípadě mohou sjednat podmínky odlišně.* Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před těmito VOP.

4. Použití Portálu

4.1 Přístup a používání Portálu je bezplatné. Uživatel nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používáním Portálu (internetové připojení, telefon atd.)

4.2 Pokud se Uživatel registruje jako zástupce právnické osoby, stvrzuje, že má oprávnění za tuto právnickou osobu VOP přijmout.

4.3 Registrace a vytvoření profilu Zákazníka podléhá schválení Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci a vytvoření profilu bez udání důvodu. Provozovatel je oprávněn zrušit již vytvořený uživatelský účet v případě, že dojde ze strany Zákazníka k porušení povinností vyplývajících z VOP.

4.4 Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživateli. Portál poskytuje služby Zákazníkům, nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu zveřejňovaného obsahu. Neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost obsahu zveřejňovaného na Portálu ani za případné nekalosoutěžní jednání Zákazníka prostřednictvím Portálu nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost ani za soubory nahrané Uživateli.

4.5 Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, včetně uživatelského účtu, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkům při realizaci přístupu a užívání Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele. Provozovatel nepřejímá žádnou odpovědnost či závazek za takovouto nedostupnost.

4.6 Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

4.7 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Zadavatele či Uchazeče na Portál.

5. Užívání portálu pro Uchazeče

5.1 Uchazeči jsou fyzické osoby, kterým jsou poskytovány služby Portálu.

5.2 Na základě registrace je Uchazeči zřízen uživatelský účet zabezpečený jménem a heslem. Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů a zamezit využívání uživatelského účtu třetím osobám, které nejsou oprávněny k jeho užití jako zástupci Uchazeče. Účet lze kdykoliv zrušit.

5.3 Uchazeč je po platné registraci oprávněn vyhledávat v databázi zaměstnavatelů i zveřejněných inzerátech a zadat do databáze svůj životopis, který je zpřístupněn registrovaným zadavatelům s předplacenou službou rozšířeného Profilu.

5.4 Uchazeč může reagovat na zveřejněné Nabídky bez nutnosti registrace. V případě zájmu mu je umožněna registrace a uveřejnění vlastního profilu Uchazeče.

5.5 Registrací Uchazeč souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje Uchazeče nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data, která Uchazeč zveřejní v rámci svého profilu či osobně/elektronicky odsouhlasí.

5.6 Registrací Uchazeč souhlasí se zveřejněním svého životopisu, pokud ten je součástí jeho Profilu.

5.7 Uchazeč nese plnou odpovědnost za obsahovou stránku jím poskytnutých údajů nebo informací obsažených v odpovědi na inzerát nebo v životopise. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím odpovědi nebo životopisu propagovat nebo nabízet své výrobky nebo služby, je oprávněn portál užívat pouze za účelem své prezentace k získání zaměstnání nebo práce pro svou osobu, jak je výše uvedeno. Uchazeč není oprávněn do obsahu odpovědi nebo životopisu zadávat jakékoli údaje a informace, které jsou v rozporu s právním řádem ČR nebo nepravdivé informace nebo informace odporující dobrým mravům.

5.8 Provozovatel eviduje Uchazeče, kteří mají zájem o práci či o využití jiných služeb Portálu, v databázi. Při evidenci Uchazečů Provozovatel dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména předpisů na ochranu osobních údajů.

6. Užívání portálu pro Zadavatele

6.1 Služby jsou poskytované Zadavatelům, kteří:

6.2 Registrovaným Zadavatelem se může stát fyzická i právnická osoba.

6.3 Přístup Zadavatele probíhá prostřednictvím Profilu Zadavatele, na němž Zadavatel zveřejňuje informace dle bodu 8. VOP. Aktivní profil Zadavatele je nutným předpokladem prezentace.

6.4 Registrací Zadavatel souhlasí se zveřejněním „firemního profilu“ na Portále.

6.5 Registrací Uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje Uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data, která zadavatel sám zveřejní v rámci pracovní nabídky.

6.6 Zadavatel je oprávněn sám zadávat Nabídky pouze po registraci na Portál. Při registraci a zveřejňování Nabídek je Zadavatel povinen uvádět pravdivé a aktuální údaje.

6.7 Profil Zadavatele je zřízen Provozovatelem na základě uzavřené smlouvy či potvrzené objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy o poskytnutí služeb včetně vytvoření Profilu Zadavatele, a to bez udání důvodu, přičemž v případě takového odmítnutí nevzniká Zadavateli právo na náhradu případné vzniklé škody.

6.8 Provozovatel poskytne Zadavateli přístupové údaje k Profilu Zadavatele po jeho vytvoření. Zadavatel je oprávněn si změnit přidělené přístupové heslo a chránit přístupové údaje před jejich zneužitím. V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo k jejich zneužití, je Zadavatel povinen o tom neprodleně informovat Provozovatele. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Zadavatele třetí osobou, anebo za jinou případnou újmu v této souvislosti vzniklou.

6.9 Aktivaci Profilu Zadavatele provádí Provozovatel na žádost Zadavatele. Podmínkou aktivace je úhrada Služeb dle objednávky Zadavatelem a také soulad obsahu zveřejňovaného Zadavatelem s ustanoveními článku 8. VOP. Nebudou-li tyto podmínky splněny, nebude Profil Zadavatele aktivován.

6.10 Zadavatel je povinen:

7. Přehled služeb

7.1 Provozovatel poskytuje Zadavatelům následující služby:

7.2 Zadavatel si zvolí rozsah poskytovaných Služeb volbou příslušného balíčku při uzavírání Smlouvy a/nebo individuální dohodou se zástupcem Provozovatele.

7.3 Služby jsou poskytované za úplatu dle aktuálního ceníku Provozovatele, popřípadě za úplatu, jež je sjednána ve smlouvě.

8. Uživatelský obsah

8.1 Zadavatel je odpovědný za veškerý jím zveřejněný uživatelský obsah na Portálu.

8.2 Zadavatel je povinen zejména:

8.3 Na Portálu nesmí být použitý zejména obsah, jenž:

8.4 Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah informací dle bodu 8.2 a 8.3 VOP. Provozovatel je oprávněn upozornit Zadavatele na rozpor jeho jednání s VOP a požadovat okamžitou nápravu.

8.5 Provozovatel je oprávněn odmítnout inzerci a informační sdělení Zadavatele, která porušuje výše uvedené podmínky a omezení. V případě jejich zveřejnění je oprávněn tento obsah z Portálu bez souhlasu zadavatele odstranit. Provozovatel není povinen takové kroky zdůvodňovat. Má právo postupovat podle 6.7 VOP, popřípadě žádat náhradu způsobené škody.

8.6 Zadavatel není oprávněn měnit v průběhu poskytování služeb zveřejňované údaje v textu a názvu pracovní nabídky v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu nabízené pozice. Provozovatel je oprávněn vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně pracovní nabídky.

8.7 Pokud není výslovně uvedeno jinak jsou autorská práva a nároky vyplývající z práv duševního vlastnictví k veškerému obsahu na Portálu ve vlastnictví Provozovatele. Pokud Provozovatel doporučí úpravu textu a vyzve Zadavatele k odsouhlasení, má Zadavatel možnost na úpravu reagovat do 48 hodin. Pokud se tak nestane, je Provozovatel oprávněn sdělení zveřejnit v jím navrhované úpravě po uplynutí 48 hodin od odeslání návrhu.

8.8 Zadavatel poskytuje Provozovateli za účelem zvýšení efektivity poskytovaných Služeb souhlas se zveřejněním nabídek a uživatelského obsahu nebo jeho části na inzertních a jiných internetových portálech majících obdobné zaměření.

8.9 Zadavatel poskytuje Provozovateli bezplatnou nevýhradní licenci k použití veškerého uživatelského obsahu zveřejněného Zadavatelem na Portálu. Provozovatel je oprávněn licenci dle svého vlastního uvážení užít za účelem poskytování Služeb Zadavatelům a dále za účelem své propagace.

8.10 Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu nebo smazání zadaných nabídek bez udání důvodu. Úpravy prováděné Provozovatelem mohou zahrnovat zejména mazání odkazů a kontaktních údajů v nabídkách a úpravu kategorií a typů úvazku u nabídky tak, aby zvolené kategorie a úvazek co nejlépe korespondovaly s nabízenou prací. Ke schválení pracovní nabídky dochází zpravidla do druhého pracovního dne.

9. Vytvoření nabídky a uzavření smlouvy

9.1 Zadáním nabídky na Portál ze strany Zákazníka dochází k vytvoření objednávky, která představuje návrh na uzavření smlouvy s Provozovatelem.

9.2 Smlouva může být uzavřena:

a) v listinné podobě;

b) prostřednictvím Portálu na základě objednávky Zadavatele, v takovém případě je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude ze strany Provozovatele objednávka Zadavatele akceptována.

9.3 Prezentace Provozovatele a reklama Služeb na Portálu nepředstavuje ze strany Provozovatele závaznou nabídku k uzavření jakékoliv smlouvy a případně tam uvedené inzerované „nabídky či ceny“ jsou toliko orientační. Závazné ceny Služeb jsou uvedeny ve Smlouvě a/nebo v akceptaci objednávky Provozovatele.

9.4 K akceptaci návrhu Zadavatele a tím i vzniku smluvního vztahu s Provozovatelem dochází schválením zadané nabídky ze strany Provozovatele. Po schválení se nabídka zveřejňuje způsobem a v rozsahu, který Zadavatel uvedl při jejím zadávání.

9.5 Úhradu za Služby Zadavatel provede bankovním převodem na základě faktury vystavené Provozovatelem.

9.6 Smlouva zaniká:

a) uplynutím období na nějž byla sjednána,

b) výpovědí ze strany Provozovatele,

c) odstoupením Zadavatele z důvodu prodlení se zřízením Profilu Provozovatelem po dobu delší čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy,

d) odstoupením Zadavatele z důvodu nedostupnosti Portálu po dobu delší pěti (5) pracovních dnů,

e) dohodou Zadavatele a Provozovatele.

9.7 Provozovatel je oprávněn Profil Zadavatele deaktivovat a/nebo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby:

a) v případě prodlení Zadavatele s úhradou ceny Služeb po dobu delší pěti (5) pracovních dní,

b) v případě, že i přes upozornění Provozovatele Zadavatel dále porušuje smluvní povinnosti, popř. povinnosti uvedené ve článku 8 VOP.

9.8 Cena nevyčerpaných Služeb uhrazená Zadavatelem dle smlouvy se Zadavateli v případě výpovědi pro porušování VOP Zadavatelem nevrací a bude považována za sankci – smluvní pokutu ve prospěch Provozovatele za porušení povinností Zadavatele.

9.9 V případě předčasného zániku Smlouvy z jiného důvodu než z důvodu porušení povinností Zadavatelem bude cena nevyčerpaných Služeb Zadavateli vrácena.

9.10 Zadavatel nemá nárok na vrácení ceny za nerealizované Služby v případě, pokud k nevyužití sjednaných služeb došlo z důvodu nedostatku součinnosti ze strany Zadavatele, popřípadě v důsledku zásahu okolností „vyšší moci“, které nebylo možné při sjednání smlouvy a realizaci nabídky ze strany Provozovatele rozumně předpokládat, a pokud provozovatel Zadavateli nabídl náhradní řešení či posunutí termínu plnění, popřípadě jinou odpovídají kompenzaci nečerpaných či nerealizovaných služeb.

10. Cena, platební podmínky

10.1 Všechny ceny se řídí aktuálním ceníkem umístěným na Portále, popřípadě jsou ceny sjednány individuálně ve Smlouvě.

10.2 Každou objednávku je Zadavatel oprávněn zrušit do 24 hodin od objednání.

10.3 Cena za poskytnutí služby je splatná na základě faktury vystavené Provozovatelem se splatností 14 dní ode dne jejího doručení.

11. Reklamace

11.1 Zadavatel je oprávněn reklamovat Služby v případě, že jsou poskytovány v rozporu se Smlouvou, VOP a/nebo jejich popisem uvedeným na Portálu.

11.2 Reklamaci je Zadavatel povinen oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu reklamace dozvěděl, a to na kontaktní e-mail Provozovatele info@careermarket.cz a/nebo v listinné podobě na adrese sídla Provozovatele: Prouskova 1724, 511 01 Turnov. V oznámení o reklamaci je Zadavatel povinen uvést popis závady, všechny relevantní skutečnosti a způsob, jakým by rád reklamaci vyřešil, tj. poskytnutím náhradní Služby, bezplatným prodloužením Smlouvy apod. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje po provedeném šetření a posouzení její důvodnosti Provozovatel.

11.3 Provozovatel rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů, a o výsledku Zadavatele vyrozumí.

11.4 Reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

11.5 Týká-li se důvod reklamace nevystavení daňového dokladu, nesprávně zaúčtované platby za Služby realizované platební kartou prostřednictvím portálu FAPI a/nebo nesprávně vyřízené objednávky realizované online prostřednictvím Portálu, je Zadavatel oprávněn obrátit se s reklamací rovněž na portál FAPI dle podmínek VOP FAPI.

12. Mlčenlivost

12.1 Zadavatel i Provozovatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace jsou považovány veškeré informace a údaje získané od druhé smluvní strany, které se dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci a byly smluvní stranou za důvěrné označeny. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o Uživatelích, kandidátech na pracovní pozice zveřejněné Zadavatelem, Zadavatelích, know-how a dalších záležitostech zúčastněných subjektů, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství.

12.2 Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Provozovatele.

13. Ochrana osobních údajů a cookies

Ochrana osobních údajů se řídí Pravidly nakládání s osobními údaji vydanými Provozovatelem, která jsou uvedena zde a používání cookies se řídí pravidly vydanými provozovatelem, která jsou uvedena zde. Tyto dokumenty tvoří nedílnou součást těchto VOP.

V případech, kdy Provozovatel jako zpracovatel zpracovává osobní údaje pro Zákazníka (jako správce), pověřuje Zákazník Provozovatele zpracováním osobních údajů uživatelů, kteří reagovali na Nabídku Zákazníka, a to za účelem vyřízení reakce na nabídku a vedení seznamu Uživatelů a Uchazečů, kteří o pozici či službu projevili zájem.

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro Zákazníka maximálně po dobu trvání jejich smluvního vztahu, a to zejména prostřednictvím funkcí portálu Portál včetně profilu Zákazníka.

Provozovatel je dále v roli zpracovatele povinen:

14. Závěrečná a společná ustanovení

14.1 Oznámení dle těchto VOP může být činěno elektronicky na e-mailové adresy a v listinné podobě na korespondenční adresy uvedené ve Smlouvě. Provozovatel je současně oprávněn činit oznámení zveřejněním informace na Profilu Zadavatele.

14.2 Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat. Změna VOP nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění na Portálu, nebude-li stanovena pozdější účinnost.

14.3 Tyto VOP se řídí zákony České republiky.

14.4 V případě, že by se některé ustanovení VOP stalo neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí VOP. Pokud některé ustanovení podmínek přestane být účinné, pak nastupuje ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

14.5 Pro spory mezi Provozovatelem a Zadavatelem je místně příslušný obecný soud Provozovatele dle sídla společnosti.

Nedílnou součástí těchto VOP jsou:

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.

Provozovatel:

Medicomp s.r.o.

IČ 463 42 346,

sídlem Prouskova 1724, 511 01 Turnov

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist